Коа̄ввьнэхь ся̄гкнэгкь?

То̄нн коа̄ввьнэхь манҍтэ-не ся̄гкнэгэтҍ? Вай мӣ-ля̄ннч эйй ёадҍ ко̄ххт быдт? Моа̄йнэсьт мыйе тэнн баяс. Элмсадтҍ рэ̄з я кырьехьт мыйе, манҍтэ браузер вай мобильнэ телефон то̄нн оанах я манҍтэ са̄нҍ то̄нн о̄дзэхь, куэссь шэнтэ рэ̄сс.